1000

1000 یعنی .... فاصله زمانی از آخرین خنده ات . . . .

1000 یعنی : هر روز می گذرد و یک عدد به این عدد لعنتی اضافه میگردد

1000 یعنی :

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی     چه زیان ترا ، که من هم  برسم به آرزویی 

1000 یعنی : هزار روز گذشت از آخرین باری که دیدمت ، به همین سادگی 

1000 یعنی  : تا هستم ، تا آخرین عدد برایت مینویسم ، تا آخرین نفس . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید