٣٠٠

دیشب سیصدمین شب رفتن تو بود , زودتر از همیشه به بستر رفتم و بیشتر از هر شب دیگر به تو فکر کردم ... به آنروز که ناگهان آمدی و هنوز در حیرت آمدنت بودم که ... رفتی.....

دیشب چقدر دلم هوایت را کرده بود ... چقدر التماس خدا کردم که خوابت را ببینم , چقدر خواهش از خدا , چقدر دعا , چقدر گریه ... 

اما دریغ … خدای عشق ما سالهاست مرده نوشا ... عشق ما , یتیم بزرگ شد ....

دیشب شد سیصد شبانه روز از آخرین دیدارت ... و من هنوز , باهمه ی خستگی ها و زخم ها و ناخوشی ها, می شمارم ... روزها را می شمارم ... شمارش روزهایی که تو نیستی سخت است اما , سختتر از شمارش مژه های تو نیست , وقتی چشمهایت را می بندی که من ببوسمت ....

/ 0 نظر / 2 بازدید