جهــــار

چهار سال پیش ، چنین روزی ، ســــرآغاز آن چهار روزی بود که اینجــــا بودی .....

دقایقی با هم رفتیم پـــــارک چیـــتگر . بر آن بلندی سبز . گوجه سبز و موز و توت فرنگی خوردیم .... یادت می آید !

نوشای من ، امروز به یاد آن لحظاتِ کوتاهِ قشنگ ( مثل هر سال ) رفتـــــم همانجا : دقیقــــا همانجا .

غروب ، همان غروب و هوا ، همان هوا و ، طراوت ، همان طراوت بود ... فقط جای تو خــــالی بود نوشا ..... گــــریستـــم !

کاش ماشینم همان ماشین قدیمی و ضبط همان ضبط کاست خور و امتحان همان ارشد آزاد 88 بود ..... اما فقط تو بـــــودی ، همین نوشا !!!!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید