گناهکارترین....

رفته بودم به سرزمین اجدادیم ..... و تو خوب میدانی که طواف عکسهای تو از هر زیارتی واجبتر است ......و این بار ، این طواف آخرین را از شرم چشمان تو ، بی هیچ بوسه ای به پایان بردم ...

رفته بودم به سرزمین اجدادیم .... بی تو و با تو ..... در روزگاری که حتی فکر کردن به تو - میگویند که گناه است - و من چه شبانه روزهاست که گناهکارترینم .....   

/ 0 نظر / 5 بازدید